Algemene voorwaarden

Algemeen:

1. FX Drive, gevestigd te Nieuwegein aan de Wattbaan 50-30, is volledig verantwoordelijk voor de verzorging van alle rijopleidingen.

2. Alle lesovereenkomsten in het kader van rijopleidingen worden afgesloten tussen FX Drive en de cursisten.

3. De algemene voorwaarden zijn geldig per 01-04-2021 en kunnen door FX Drive worden gewijzigd.

 

 

Artikel 1: Verplichtingen rijschool

1. De les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2. Cursist krijgt in ieder geval eens per vijf lessen informatie over de progressie met behulp van een (digitale) vorderingenkaart.

3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijles.

4. De cursist wordt gewezen op de volgende feiten; 

- Eventuele medische klachten kunnen invloed hebben op de aanvraag en het doen van een onderzoek bij het CBR.

- Op grond van een verblijfsstatus kan worden bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.

- Indien van toepassing, is cursist verplicht melding te maken van het feit dat er een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is. 

 

 

Artikel 2: Verplichtingen cursist

Cursist is verplicht;

1. De eigen verklaring (CBR) volledig naar waarheid in te vullen en zelf in te dienen bij het CBR.

2. Zich te houden aan de door de rijschool op de digitale planning vastgelegde afgesproken tijd en datum voor de rijlessen (er wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen). Bij niet verschijnen zonder dit tijdig af te zeggen, is cursist verplicht de volledige lesprijs te voldoen. 

3. De volledige lesprijs te voldoen indien de les binnen 48 uur wordt afgezegd. Uitzondering: Ernstige gevallen, zoals het overlijden of ernstige ziekte van een directe familielid of huisgenoot.

4. Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

5. Een geldig legitimatiebewijs bij zicht te hebben, tijdens; de rijlessen, het theorie-examen, medische rijtest, tussentijdse toets, praktijkexamen, faalangstexamen of BNOR-examen.

6. De eigen verklaring (CBR) tijdig in te dienen.

7. Te melden indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist dit nalaat is FX Drive niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.

8. Direct voorafgaand of tijdens de rijles niet onder invloed te zijn van verdovende middelen, alcohol, drugs en/of medicijnen. Indien de instructeur voor of tijdens de rijles het vermoeden heeft of krijgt dat hiervan sprake is, is de instructeur of FX Drive bevoegd de rijles onmiddellijk te beëindigen. De volledige lesprijs blijft in dat geval verschuldigd. 

 

Artikel 3: Betaling

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan.

2. FX Drive is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien er sprake is van een pakketprijs.

3. De cursist dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum.

 

Artikel 4: Annuleringsregeling lesovereenkomst

1. Bij annulering van onderstaande producten, is cursist de volgende kosten verschuldigd;

2. Examens/toetsen: Na vaststellen tijd/datum                         ->100%

3. Losse rijlessen en proefles: Binnen 48 uur voor afname       -> 100%

4. Bij annulering van een pakket na ondertekening van de lesovereenkomst en minimaal 48 uur voor aanvang van de eerste praktijkles, worden geen kosten in rekening gebracht. Dit dient wel schriftelijk of per mail gedaan te worden.

 

Artikel 5: Praktijkexamen, TTT en rijtesten, hierna te noemen: het onderzoek

1. Indien het onderzoek niet door kan gaan omdat de cursist niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan FX Drive, of omdat de cursist geen vereiste, geldige documenten kan tonen, zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de cursist.

2. FX Drive is gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen aan cursist. Dit geldt niet indien er sprake is van een pakketprijs. 

3. Indien het onderzoek niet door kan gaan vanwege slechte weersomstandigheden, zal FX Drive geen aanvullende kosten in rekening brengen.

4. Indien het onderzoek niet door kan gaan vanwege een defect aan het lesvoertuig voor aanvang van het onderzoek, neemt FX Drive de volledige verantwoordelijkheid en bijbehorende kosten op zich.

 

Artikel 6: Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lesuren dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de lesovereenkomst door zowel de cursist als FX Drive worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft de cursist recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen en eventuele administratiekosten. 

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overgekomen periode (zoals een pakketopleiding), kan de cursist de lesovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Cursist is in dit geval gehouden de prijs voor de reeds genoten rijlessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, de administratiekosten en het door FX Drive al afgedragen examengeld (CBR, BNOR) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag, heeft cursist recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen vermeerderd met de prijs van één lesuur en administratiekosten.

3. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan FX Drive betaalde examengelden ter hoogte van het door CBR of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover FX Drive deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR of het BNOR.

 

Artikel 7: Ov-kaart

1. Indien cursist een ov-kaart bij aanvang van de lesovereenkomst ontvangt, is cursist gedurende de gehele periode van de lesovereenkomst verantwoordelijk voor de ov-kaart, totdat deze terug is ingeleverd bij FX Drive. 

2. Cursist is verplicht de borgsom van €50,- vooraf te betalen. Bij inlevering binnen twee weken na beëindiging van de lesovereenkomst, heeft cursist recht op restitutie van de volledige borgsom.

3. De ov-kaart is enkel bedoelt voor vervoer van en naar een afgesproken locatie voor de aanvang van een rijles. Cursist is verplicht deze ov-kaart enkel voor deze doeleinden te gebruiken.

4. Indien de ov-kaart niet voor vervoer van en naar een afgesproken locatie voor aanvang van een rijles wordt gebruikt, is cursist verantwoordelijk voor deze gemaakte vervoerskosten en verplicht deze te vergoeden aan FX Drive.

5. Indien cursist de ov-kaart niet binnen twee weken na beëindiging van de lesovereenkomst terug inlevert, verliest de cursist het recht op restitutie van de volledige borgsom van €50,-.

 

Artikel 8: Kwaliteitsgarantie, hierna te noemen FX Garantie

1. FX Garantie is van toepassing op cursisten die deelnemen aan de Formule X Opleiding en de Reguliere Opleiding.

2. Het praktijkexamen, horende bij de FX Garantie, is voor cursist het eerste praktijkexamen categorie B dat bij het CBR wordt afgenomen.

3. Deelnemende cursisten van de Formule X Opleiding en de Reguliere Opleiding hebben, indien aan alle voorwaarden van artikel 8 is voldaan, recht op restitutie van €250,- van de gemaakte opleidingskosten indien cursist niet bij het eerste praktijkexamen in geslaagd.

4. Cursist heeft het theoriecertificaat behaald met een minimale geldigheidsduur tot en met de datum van het praktijkexamen.

5. Cursist heeft de gezondheidsverklaring ingediend en deze is goedgekeurd met een minimale geldigheidsduur tot en met de datum van het praktijkexamen.

7. Cursist is verplicht het advies van de instructeur betreffende het aantal aanbevolen lesuren op te volgen, ook wanneer dit advies gedurende de opleiding wordt aangepast.

8. De beschikbaarheid van cursist moet passen bij de intensiteit van de gekozen opleiding. Voor de Formule X Opleiding geld; een gemiddelde van minimaal twee lessen per week. Voor de Reguliere opleiding geld; een gemiddelde van minimaal één les per week.

9. Cursist moet tijdens de rijopleiding, bereidheid tonen om zoveel als mogelijk alle efficiënte en tijdbesparende elementen, zoals beschreven op www.fxdrive.nl/lesmethode, toe te passen in overleg met de instructeur.

10. Cursist is verplicht minimaal 30 uur aan rijles af te nemen.

11. Indien voldaan kan worden aan alle voorwaarden van artikel 8, heeft cursist recht op restitutie van €250,- van de gemaakte opleidingskosten indien cursist niet bij het eerste praktijkexamen is geslaagd. Dit bedrag wordt binnen 5 werkdagen na de dag van het praktijkexamen gerestitueerd.

 

Artikel 9: Klachtenregeling

Indien de cursist een klacht heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst, dient deze klacht zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de klacht. Dit kan gedaan worden per mail naar info@fxdrive.nl.

 

Artikel 10: Vrijwaring

FX Drive vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die hij/zij onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing of aanrijding tijdens de rijles of tijdens het onderzoek. Dit met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, alsmede indien cursist een ontzegging heeft van de bevoegdheid om motorvoertuigen te besturen. In geval van bovenstaande uitzonderingen zal cursist de eventuele opgelegde boetes, schades en claims van derden volledig vergoeden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen voor zijn/haar rekening nemen.


Artikel 11: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cursist die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door FX Drive verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de lesovereenkomst uitvoeren, de cursist een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de cursist nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen.